властелинка

 • 1властелинка — сущ., кол во синонимов: 2 • властелинша (3) • властительница (11) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2властительница — царица, хозяйка, правительница, повелительница, царичка, госпожа, владычица, владелица, властелинша, властелинка, руководительница Словарь русских синонимов. властительница сущ. • владычица • повелительница • госпожа Словарь русских синонимов.… …

  Словарь синонимов

 • 3властелинша — сущ., кол во синонимов: 3 • властелинка (2) • властительница (11) • преобладательница …

  Словарь синонимов

 • 4дама — (итал. dama) 1. отмена жена, жена од повисокиот сталеж благородничка, властелинка воопшто жена во однос на маж 2. вид игра слична на шахот 3. назив за една од картите за играње, кралица 4. назив за една од фигурите во шахот, кралица …

  Macedonian dictionary

 • 5сењора — (шп. senora) 1. госпоѓа 2. господарка, властелинка …

  Macedonian dictionary